Japan Australia Information Link Media パースエクスプレス
現役新聞記者が、過疎化・少子高齢化が進む日本を追う On The Road by.Yuzo Uda